تلفن: 5 الی 32453541-041

شرکت نیرو سهند در حال حاضر خوراک مورد نیاز انواع دامهای پرورشی را بر اساس احتیاجات غذایی مطابق با آخرین استانداردهای جهانی با استفاده از دستگاه های پیشرفته و مدرن به شرح زیر تولید می نماید:

 • کنسانتره دامهای پرتولید

  • ممتاز: این کنسانتره برای دام هایی که تولید شیر روزانه آنها بیشتر از 30 کیلوگرم می باشد، مصرف می شود
  • پر شیر: این کنسانتره برای دامهایی که تولید شیر روزانه آنها بین 30-25 کیلوگرم می باشد، مصرف می-شود
 • کنسانتره دامهای با تولید متوسط (شیری)

  این کنسانتره در دامهایی که تولید شیر روزانه آنها بین 25-17 کیلوگرم می باشد، مصرف می شود.

 • کنسانتره دامهای کم تولید (عمومی)

  این کنسانتره برای دامهایی که تولید شیر روزانه آنها کمتر از 17 کیلوگرم می باشد، مصرف می شود.

 • کنسانتره دامهای بومی

  این کنسانتره برای تغذیه دامهای بومی و محلی با تأمین نیاز غذایی نگهداری حیوان تولید می شود.

 • کنسانتره دامهای پرواری

  این کنسانتره در گوساله های نر پرواری که به منظور تولید گوشت نگهداری می شوند، استفاده می گردد.

 • خوراک استاتر (آغازین) گوساله

  باعث تغییرات مورفولوژیک در دستگاه گوارش شده عبور گوساله از مرحله پیش از نشخوار به مرحله حیوان نشخوار کننده را سریعتر ساخته و گوساله جهت پذیرش خوراک اصلی و علوفه آماده می گردد.

 • کنسانتره ویژه گوسفند (عشایری)

  این کنسانتره برای بره های پرواری و میش های داشتی براساس احتیاجات غذایی هر کدام از آنان تولید و عرضه می شود.
آنالیز مواد مغذی کنسانتره های دامی نیروسهند

نوع کنسانتره انرژی خالص شیرواری (NEL)مگاکالری در کیلوگرم انرژی خالص افزایش وزن (NEG)مگاکالری در کیلوگرم پروتئین خام% (CP) فیبر خام% (CF) خاکستر (Ash) % کلسیم (Ca) % فسفر (P) % TDN %
ممتاز 1/6 - 17 5/5 9 1 0/83 75
پرشیر 1/56 - 15/5 7 9 1 0/8 72
شیری 1/54 - 14/5 8 11 0/91 0/75 69
عمومی 1/50 - 13/5 8-9 11-12 0/87 0/7 66
بومی 1/40 - 12 9-10 13-14 0/81 0/7 62
پرواری - 1/50 12 8-9 12 0/85 0/72 65
گوسفند (عشایری) 1/38 - 11 9 13 0/8 0/78 60

جدول راهنمای تغذیه دامهای شیرده با کنسانتره های نیروسهند

تولید شیر روزانه (کیلوگرم در روز) نوع کنسانتره مصرفی مقدار کنسانتره مصرفی (کیلوگرم در روز) مقدار یونجه خشک (کیلوگرم در روز) مقدار کاه گندم (کیلوگرم در روز)
40-35 ممتاز 17-18 13 -
35-30 ممتاز 15-16 10 -
30-25 پرشیر 13 9 -
25-20 پرشیر 11 8 -
20-17 شیری 9 7 -
17-15 شیری 8-7 7 0/5
15-10 عمومی 6-5 7 1
پایین تر از 10 بومی 4 6 1/5

جدول راهنمای تغذیه کنسانتره گوسفندی (عشایر) نیروسهند

میزان مصرف کنسانتره برای هر راس (کیلوگرم در روز) یونجه خشک (کیلوگرم در روز) کاه گندم (کیلوگرم در روز)
0/5-1 0/5-0/75 0/3-0/6

جدول راهنمای تغذیه دامهای پرواری با کنسانتره پرواری نیروسهند

میانگین وزن زنده گوساله نر (کیلوگرم) کنسانتره پرواری (کیلوگرم در روز) یونجه خشک (کیلوگرم در روز) کاه گندم (کیلوگرم در روز)
200 3/5 2 0/5
300 5 2 1
400 7 1 1


خوراک استاتر (آغازین) گوساله


مصرف خوراک استاتر (خوراک مخصوص گوسالههای شیری و از شیر گرفته شده) :
 • باعث تغییرات مورفولوژیک در دستگاه گوارش شده عبور گوساله از مرحله پیش از نشخوار به مرحله حیوان نشخوار کننده را سریعتر ساخته و گوساله جهت پذیرش خوراک اصلی و علوفه آماده می گردد.
 • از بروز اسهال های مزمن گوساله ها پیشگیری می کند.
 • طول دوره شیرخوارگی را کاهش داده و میزان مصرف شیر را به حداقل می رساند.
 • به رشد گوساله ها سرعت بخشیده و ضریب تبدیل را در گوساله های جوان بهبود می دهد.

دستور و طریقه مصرف:

خوراک استاتر نیرو سهند در دو نوع: استاتر 1: (ویژه گوساله های شیرخوار از سه روزگی تا سه ماهگی) و استاتر 2 (ویژه گوساله های جوان از سه ماهگی تا شش ماهگی) متناسب با احتیاجات غذایی گروههای سنی مختلف فرموله و تولید شده است.

گوساله پس از تولد به مدت سه روز از آغوز مادر به عنوان منبع غذایی غنی و کامل استفاده نموده و از روز سوم تغذیه با خوراک استاتر نیرو سهند آغاز می شود. مصرف کنسانتره استاتر از میزان 400 گرم در هفته اول شروع شده و در هفته دوم به 700 گرم در روز به ازای هر راس گوساله می رسد. با مصرف خوراک استاتر نیرو سهند، شیر به صورت یک وعده در صبح به نصف برسد و در عرض یک هفته به تدریج قطع شود، بعد از قطع شیر مصرف خوراک استاتر 1 نیرو سهند تا سن 3 ماهگی ادامه یافته و بعد از این سن با شکل گیری دستگاه گوارش و تشابه نسبت اعضاء در حیوان بالغ مصرف خوراک استاتر 2 آغاز می گردد. میزان مصرف استاتر 2 به میزان 2 تا 3 کیلوگرم در روز به ازای هر راس گوساله می باشد. توصیه می شود در روزهای اول فقط از برگ یونجه به عنوان علوفه به میزان 100 گرم به ازای هر راس گوساله استفاده شده و از علوفه یونجه مرغوب و تازه از سن 2 ماهگی به بعد استفاده شود. همچنین آب آشامیدنی تمیز و تازه از روز اول به طور آزاد در اختیار گوساله قرار می گیرد.

نیرو سهند

آدرس کارخانه: ایران، تبریز، جاده آذرشهر، جنب نیروگاه حرارتی، اول جاده ینگی کند
تلفن: 5 الی 32453541-041
niroosahand@yahoo.com